Privacyreglement

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy in onze verloskundigenpraktijk: jouw rechten en onze plichten.

Achtergrond

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst -WGBO). Met dit privacyreglement willen we jou op de hoogte stellen van jouw rechten en onze plichten. Deze rechten en plichten gelden op grond van de AVG en WGBO..

Verloskundigenpraktijk

In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van je verwerkt. Dit is noodzakelijk om jou de juiste zorg tijdens de zwangerschap, kraambed en bevalling te geven en nodig voor het financieel afhandelen van een behandeling.

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn bijv. voor de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Bij het ingang treden van de AVG is Leaf Verloskundigen de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden, namelijk de zorgverlening en voor doelmatig beheer en beleid, verzameld.

  • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Leaf Verloskundigen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. Dit geldt tevens voor eventuele stagiaires.
  • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Deze bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Jouw rechten als cliënt

Je hebt als cliënt de volgende rechten

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.
  • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
  • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of via dit aanvraagformulier laten weten, aan Leaf Verloskundigen. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor voor je doen.

Toelichting op het aanvraagformulier

Jouw medische gegevens worden volgens de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard na het laatste contact. Jouw formulier wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Leaf Verloskundigen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als je het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, ophaalt.

Gegevens cliënt

Voor de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WBGO) is een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Leaf Verloskundigen hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijv wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor jouw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Leaf Verloskundigen verstrekt, na jouw toestemming, o.a. gegevens aan de huisarts (apotheker), gynaecoloog, echobureau’s, kraamzorgbureau’s  en de jeugdgezondheidszorg.

We krijgen van de bovengenoemde partijen indien nodig ook weer een  terugkopppeling over hun behandelplan of bevindingen. Zo kunnen we met elkaar jou de juiste zorg geven.

Daarnaast werken we als praktijk in geval van calamiteiten samen met andere verloskundigen praktijken. Mochten zij zorg aan jou moeten geven, hebben ze ook de gegevens van de zwangerschap nodig om goede zorg te verlenen.

Uitwisseling gegevens

Leaf Verloskundigen wisselt relevante medische gegevens altijd op een veilige en betrouwbare manier uit.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met jouw apotheek of behandelend medisch specialiste: jouw voorgeschreven medicatie en indien bekend welke medicatie je niet mag gebruiken, bijv. bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie kunnen daar rekening mee houden. Dit draagt bij aan jouw medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe verloskundige op de hoogte is van je medische geschiedenis en het verloop van je zwangerschap tot nog toe. Dit staat in jouw patiëntendossier. Als je ons vraagt jouw dossier over te dragen, dan doen we dat zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen een maand. Hiervoor vragen we je een toestemmingsformulier te tekenen.

Jouw medisch dossier wordt door ons persoonlijk of per beveiligde zorgmail overgedragen. Je hebt  altijd recht op inzage in jouw dossier en op een kopie van jouw dossier.

Vraag of klacht?

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaan wij als verloskundigen van Leaf Verloskundigen hierover graag met je in gesprek.